GDPR - DUNIN SK

1. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracovania osobných údajov získaných prostredníctvom obchodu dunin.eu.
2. Správcom osobných údajov je VFS s.r.o.Partizánske, nám.Mieru 597/1. Ďalšie kontaktné údaje e-mailom: office@dunin.sk
3.Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom Obchodu dunin.eu sú spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov v Európskej únii (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušenie smernice 95/46/IN.
4. Vaše osobné údaje budú a sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zasielania obchodných informácií formou priameho marketingu za účelom prípadného uzatvorenia obchodnej zmluvy, a to v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy. a na vykonávanie právnych ustanovení.
5. Vaše osobné údaje bude Správca spracúvať za účelom:
• kontakty v súvislosti s priamym marketingom,
• vybavenie objednávky,
• umožnenie používania obchodu dunin.eu,
• podanie sťažnosti,
• vedenie účtovníctva a zúčtovania daní.
6. Rozsah údajov zahŕňa:
• meno a priezvisko / názov firmy,
• IČO (pre právnické osoby),
• Telefónne číslo,
• adresa bydliska / adresa sídla,
• emailová adresa.
7. Právnym základom našej činnosti je Váš dobrovoľný súhlas a potreba realizácie obchodnej spolupráce.
8. Pracujeme na údajoch, ktoré od vás dostaneme. Vždy sa snažíme obmedziť na prácu s minimálnym potrebným rozsahom údajov.
9. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, namietať proti ich spracovaniu a ich prenosu. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ak je základom spracovania údajov súhlas, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu.
10. Údaje uchovávame do odvolania súhlasu a neskôr v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákonných ustanovení a v súvislosti so zabezpečovaním pohľadávok. Nepotrebné údaje budú okamžite a efektívne vymazané.

11. Náš obchod dunin.eu využíva aj tzv cookies (cookies). Tieto súbory ukladá náš server na klientov počítač a poskytujú štatistické údaje o činnosti klienta, aby sme našu ponuku prispôsobili jeho individuálnym potrebám a vkusu. Zákazník môže kedykoľvek zakázať možnosť prijímania cookies vo svojom webovom prehliadači, musí si však uvedomiť, že v niektorých prípadoch môže odpojenie týchto súborov spôsobiť ťažkosti pri využívaní ponuky nášho obchodu dunin.eu. Súbory cookie uložené v počítači Zákazníka ukladajú informácie o:
• používateľské relácie,
• naposledy prezerané produkty,
• hlasovanie v ankete.
12. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že ak na stránky nášho obchodu dunin.eu umiestňujeme odkazy, ktoré vedú na iné nami nespravované stránky, nemôžeme zodpovedať za obsah týchto stránok ani za úroveň ochrany súkromia, ktorú zabezpečujú správcovia týchto webových stránok. Pri rozhodovaní o prechode na takéto webové stránky tak Klient robí na vlastné riziko. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov implementované týmito webovými stránkami predtým, ako im zákazník poskytne vaše osobné údaje.
13. Reklamné a propagačné materiály zasielame zákazníkom len v prípade, že k tomu dali súhlas. To platí najmä pre newsletter zasielaný Zákazníkovi, ak potvrdí nami jasne uvedený odkaz, ktorý obsahuje súhlas so zasielaním newsletteru o aktuálnych akciách, zľavách a nových produktoch v našom obchode dunin.eu. Tieto materiály platia len pre ponuku nášho obchodu dunin.eu.
14. Akékoľvek otázky, prihlášky a podnety týkajúce sa ochrany Vášho súkromia a najmä osobných údajov zasielajte na nižšie uvedenú adresu alebo telefonicky.

Zatvoriť