Predpis - DUNIN SK
I. DEFINÍCIE

Tieto Pravidlá definujú všeobecné podmienky používania Internetového obchodu na dunin.eu, uzatváranie Zmluvy o poskytovaní služieb, Kúpnej zmluvy a pravidlá používania služieb poskytovaných Predávajúcim. Nákupom v Internetovom obchode na dunin.eu zákazník súhlasí s ustanoveniami týchto Pravidiel.

Internetový obchod – internetový obchod registrovaný na internetovej adrese dunin.eu, prevádzkovaný 7 dní v týždni, 24 hodín denne, prevádzkovaný spoločnosťou VFS s.r.o. so sídlom Partizánske, nám.Mieru 597/1, PSČ 958 01, IČO : 36332283, IČ DPH SK2021788626

Predávajúci – spoločnosť VFS s.r.o.Partizánske, nám.Mieru 597/1, PSČ 958 01, IČO : 36332283, IČ DPH SK2021788626

Produkt / Tovar – všetky veci (známe aj ako tovar) predávané Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu Zákazníkovi, za úhradu ceny. Všetok tovar dostupný v ponuke Internetového obchodu je úplne nový, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak;

Objednávka – formulár dostupný na webovej stránke Obchodu s uvedením Tovaru, ktorý má Zákazník v úmysle kúpiť, a údajov Zákazníka potrebných na uzavretie a plnenie Zmluvy. Objednávka odoslaná Predávajúcemu je prejavom vôle Zákazníka vyjadrujúcim priamu vôľu uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku prostredníctvom Obchodu alebo vôľu uzavrieť Zmluvu o predaji priamo v predajni Obchodného partnera Predávajúceho, v prípade zvolenia možnosti doručenia: „Vyzdvihnutie v obchode“;

Kúpna zmluva / Zmluva – kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu za úhradu ceny tovaru plus prípadné náklady na dopravu, ktorej podmienky sú uvedené najmä v týchto Pravidiel uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim spôsobom uvedeným v tomto Poriadku, t.j. uzatvára sa najmä s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku. Kúpna zmluva špecifikuje najmä Tovar, jeho vlastnosti, cenu, prípadné náklady na dopravu a ďalšie dôležité podmienky; ak si Zákazník zvolí možnosť zakúpenia a vyzdvihnutia objednaného Tovaru v predajni vybraného Obchodného partnera Internetového obchodu, v súlade s bodom IV.6 týchto Pravidiel, Zákazník uzatvorí s Obchodným partnerom Zmluvu o predaji v čase prevzatia Tovaru u Obchodného partnera av tomto prípade uzavretá Kúpna zmluva nepredstavuje Zmluvu o predaji na diaľku.

Košík – služba, ktorá je sprístupnená každému Zákazníkovi a každému užívateľovi Obchodu dostupného na dunin.eu, spočívajúca v umožnení jednoduchého nákupu jedného alebo viacerých Tovarov, zadávaní zľavových kódov umožňujúcich zníženie ceny za podmienok stanovených v samostatných predpisoch, zobrazovaní súhrn kúpnej ceny jednotlivého Tovaru a celého Tovaru spolu (vrátane prípadných nákladov na dopravu), zobrazenie predpokladaného termínu dodania Tovaru, zapamätanie Tovaru vloženého do košíka aj po skončení relácie prehliadača po dobu nie dlhšiu ako 21 dní;

Konto – priestor dostupný Zákazníkovi v internetovom obchode dunin.eu umožňujúci širší prístup k funkcionalite obchodu, vrátane napríklad objednávok, poznámok, dodacej adresy, zľavových kupónov a iných;

Zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba alebo iná organizačná zložka, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá akceptuje Pravidlá za účelom vytvorenia účtu alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy;

Akcie – osobitné podmienky predaja upravené za podmienok uvedených v osobitných predpisoch týkajúcich sa špeciálnej ponuky Internetového obchodu platnej po určitú dobu, ktorú môže Zákazník využiť za podmienok uvedených v samostatnom dokumente;

Individuálne objednávky – Objednávka Zákazníka na vykonanie objednávky na produkt, ktorý nie je v štandardnej ponuke obchodu a bude vyhotovený na špeciálnu objednávku u niektorého z dodávateľov obchodu. Vzhľadom na charakter Individuálnej objednávky bude Obchod účtovať min. 30 % preddavku na plnenie zmluvy a dátum uzavretia zmluvy.

Obchodný partner Internetového obchodu – subjekt zaoberajúci sa predajom alebo distribúciou produktov ponúkaných Internetovým obchodom na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim.

 
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Internetový obchod dunin.eu vykonáva maloobchodný predaj prostredníctvom internetovej siete a platformy dunin.eu dostupnej na tejto adrese a vystupuje ako sprostredkovateľ pri uzatváraní Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a vybraným Obchodným partnerom Internetového obchodu v r. prípad opísaný v bode IV.6 týchto pravidiel.
 2. Prijatie ustanovení týchto pravidiel je nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy a účtu v internetovom obchode.
 3. Predávajúci informuje, že všetky produkty dostupné v ponuke Internetového obchodu dunin.eu sú úplne nové, originálne zabalené a bez fyzických a právnych vád.
 
III. ZADÁVANIE OBJEDNÁVOK / UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Všetky ceny v internetovom obchode dunin.eu sú maloobchodné ceny v € a zahŕňajú DPH. Uvedené ceny nezahŕňajú žiadne náklady na dopravu.
 2. Objednávky zadáva internetový obchod dostupný na dunin.eu 7 dní v týždni, po celý rok.
 3. Objednávka je účinná len v prípade, ak Zákazník uvedie v Objednávke správne údaje, najmä adresu doručenia a kontaktné údaje, alebo zvolí možnosť nákupu a vyzdvihnutia objednaného tovaru u vybraného Partnera internetového obchodu, v súlade s bodom IV. 6 tohto poriadku. Neposkytnutie týchto údajov oprávňuje Internetový obchod zrušiť Objednávku.
 4. Zákazník súhlasí s vystavením a zaslaním e-mailom alebo poštou alebo kuriérom kópiu zúčtovacích dokladov, najmä ako sú: faktúry DPH s prílohami, opravné faktúry DPH s prílohami a formuláre. Tento súhlas zároveň oprávňuje predávajúceho na vystavovanie a zasielanie faktúr s DPH v elektronickej podobe, v súlade s nariadením ministra financií zo dňa 17.12.2010. o zasielaní faktúr v elektronickej podobe, pravidlá ich uchovávania a postup pri ich sprístupňovaní správcovi dane alebo orgánu daňovej kontroly.
 5. Zákazník má možnosť uložiť si údaje na uľahčenie procesu zadania ďalšej objednávky vytvorením účtu v Internetovom obchode dunin.eu. Prihlasovacie meno a heslo zvolené Zákazníkom by malo zostať jeho tajomstvom. Prihlasovacie údaje Zákazníka nie sú Predávajúcemu známe. Prihlasovacie meno a heslo je možné obnoviť na prihlasovacej stránke v internetovom obchode.
 6. Doba začatia spracovania objednávky je zhodná s momentom úhrady na účet Predávajúceho za objednaný Tovar. V prípade „Dobierka“ sa doba spracovania objednávky počíta ihneď od jej zaznamenania v Internetovom obchode.
 7. Predávajúci umiestňuje v predajni individuálne objednávané produkty, ktoré vzhľadom na svoj individuálny charakter podliehajú vždy ohodnoteniu. objednávky a nemožno ich ponúknuť za konkrétnu cenu. Produkty na jednotlivé objednávky budú v predajni popísané za 0 €, čo nie je predajná cena
  len spresňuje potrebu určenia predajnej ceny uvedením príslušných rozmerov a počtu kusov. Len na základe týchto informácií predávajúci určí predajnú cenu.

Jednotlivé objednávky sa realizujú až po zaplatení zálohy vo výške dohodnutej s Predajcom Obchodu a realizujú sa v termíne individuálne dohodnutom so Zákazníkom.

 
IV. NÁKLADY A DOPRAVA
 1. Tovar je odoslaný zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Akékoľvek nepresnosti v údajoch potrebných na vybavenie objednávky môžu spôsobiť omeškanie dodania Tovaru.
 2. Tovar je expedovaný spravidla do 24 pracovných hodín od pripísania platby za Objednávku na účet Predávajúceho kuriérom alebo paletovou zásielkou. Z rôznych dôvodov (pandémia, veľmi veľký počet objednávok atď.) sa môže termín odoslania oneskoriť, maximálne však o 14 dní.
 3. Zákazníkovi sú účtované prepravné náklady uvedené v cenníku dostupnom na stránke „Doručenie a platby“ v Internetovom obchode dunin.eu. Výška poplatkov závisí od spôsobu doručenia a spôsobu platby zvoleného zákazníkom.
 4. Dodávky sa uskutočňujú na území Slovenskej republiky.
 5. Pred prevzatím zásielky od pošty alebo od kuriéra skontrolujte, či obal nebol poškodený prepravou. Všímajte si najmä stav pások alebo plomb nalepených na obale. Ak je zásielka zreteľne poškodená alebo sú porušené alebo poškodené plomby (pásky), zásielku nepreberajte a vyhotovte v prítomnosti kuriéra zápis o škode a čo najskôr kontaktujte predávajúceho za účelom objasnenia záležitosti. Upozorňujeme, že chýbajúce nezrovnalosti v kvantitatívnom alebo kvalitatívnom stave zásielky pri prevzatí môžu mať negatívny vplyv na výsledok posudzovania nárokov Zákazníka na poškodenie alebo krádež zásielky pri preprave.
 6. Zákazník si pri objednávaní Tovaru môže zvoliť možnosť vyzdvihnutia Tovaru vo vybranej predajni Obchodného partnera Internetového obchodu – „Vyzdvihnutie v predajni“. Zákazník si v tomto prípade iba objedná Tovar cez Internetový obchod a zakúpi Tovar od Obchodného partnera Internetového obchodu, pričom s Obchodným partnerom uzatvorí Kúpnu zmluvu, ktorá nepredstavuje kúpnu zmluvu na diaľku. V tomto prípade Zákazník reguluje cenu zakúpeného Tovaru priamo Obchodnému partnerovi pri prevzatí Tovaru. V čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy s Obchodným partnerom Internetového obchodu sa na túto zmluvu vzťahujú ustanovenia všeobecne platného práva a najmä Partner zodpovedá Zákazníkovi v rámci záruky za vady zakúpeného Tovaru.
 7. Body IV.1-5 neplatia, ak si Zákazník zvolí možnosť vyzdvihnutia objednaného Tovaru v predajni vybraného Obchodného partnera Internetového obchodu.
 
V. PLATBY
 1. Ku každému zakúpenému Tovaru v Internetovom obchode dunin.eu vystavujeme účtenku alebo na požiadanie osobnú faktúru doručenú zákazníkovi spolu s objednávkou alebo e-mailom či poštou.
 2. Platbu za zakúpený Tovar je možné uskutočniť:
  a) prevodom na účet SK88 7500 0000 0040 1598 0337 s uvedením čísla objednávky;b) na dobierku (platba na dobierku) prostredníctvom kuriérskej spoločnosti;
 
VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. Zákazník má v súlade s platnými pravidlami právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Predávajúci môže túto dobu predĺžiť formou Akcie, ktorá sa následne bude riadiť pravidlami tejto Akcie. Toto ustanovenie neplatí v prípade nákupu Tovaru spôsobom popísaným v bode IV.6 týchto Poriadkov.
 2. Vrátený Tovar bude akceptovaný až vtedy, keď bude zaslaný späť úplne kompletný a nebude nijako poškodený a nebude niesť žiadne stopy používania.
 3. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné tovar zaslať na adresu nášho skladu VFS s.r.o, Nitrianska 114, 958 01 PARTIZÁNSKE
 4. Náklady na dopravu znáša zákazník. Internetový obchod neprijíma zásielky na dobierku.
 5. K zásielke je potrebné priložiť vyplnený formulár „Odstúpenie od zmluvy“ dostupný na stiahnutie tu. Na vrátenie bez uvedeného dokladu sa nebude prihliadať.
 6. Predávajúci vráti Zákazníkovi náklady ním zaplatenej sumy (cena Tovaru) do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Zákazníka o odstúpení od zmluvy na účet uvedený Zákazníkom, resp. ak nie je uvedené, rovnakým spôsobom, akým Zákazník zaplatil za Objednávku.
 7. V prípade odstúpenia od Jednotlivej objednávky, ktoré nie je dôsledkom nízkej kvality alebo vady produktu, príde objednávateľ o zálohovú platbu, ktorá zodpovedá strate hodnoty tovaru, ktorú nemožno predané ďalšiemu zákazníkovi obchodu vzhľadom na charakter Individuálnej objednávky opísanej v definíciách.
 
VII. REKLAMÁCIA TOVARU
 1. Reklamácia kúpy Tovaru v Internetovom obchode môže nastať z nasledujúcich dôvodov: a) výrobná vada Tovaru v čase kúpy, b) vada vyplývajúca z dodania Tovaru, c) nespôsobilosť. -zhoda tovaru s Objednávkou, d) nesprávne množstvo dodaného Tovaru
 2. V prípade poškodenia spôsobeného prepravou je potrebné spísať s kuriérom škodový protokol; ak to nebolo možné v čase dodania Tovaru, je možné poškodenie nahlásiť telefonicky kuriérskej spoločnosti doručujúcej tovar – do 6 dní.
 3. Reklamácie s kompletnou dokumentáciou (reklamačný formulár, fotografie poškodeného tovaru, protokol o škode – reklamácia dopravy) nahláste reklamačnému oddeleniu na adrese sklep@dunin.eu. Reklamačný formulár je k dispozícii na stiahnutie tu. Na reklamácie bez kompletnej sady dokladov alebo správne vyplneného dokladu sa nebude prihliadať.
 4. V prípade, že Internetový obchod nemá na sklade Tovar, ktorý je predmetom výmeny, môže do 7 dní od kladného vybavenia reklamácie navrhnúť náhradný Tovar alebo si chybný tovar vyzdvihnúť a vrátiť mu platbu za jeho kúpu.
 5. Nedostatky alebo nezhody v dodávke je potrebné nahlásiť do 7 dní od dátumu dodania. Objednané produkty si prosím v tejto lehote dôkladne skontrolujte; po tejto dobe sa na reklamácie nebude prihliadať. Oznámenie je potrebné podať pred montážou alebo iným trvalým spojením tovaru so zemou, inak nebude na reklamáciu braný ohľad.
 6. Spoločnosť VFS s.r.o. je viazaná 14-dňovou lehotou na posúdenie reklamácie spotrebiteľa.
 7. V prípade uplatnenia práva na reklamáciu je potrebné Tovar zaslať na adresu nášho skladu VFS s.r.o, Nitrianska 114, 958 01 PARTIZÁNSKE
 8. Ustanovenia popísané v bodoch VII.1-5 neplatia v prípade nákupu Tovaru spôsobom popísaným v bode IV.6 týchto Poriadkov. V tomto prípade reklamácie posudzuje Obchodný partner Internetového obchodu.
 
VIII. ZÁRUKA
 1. Všetok Tovar dostupný v Internetovom obchode na dunin.eu je úplne nový a vzťahuje sa naň záruka výrobcu.
 2. Všetok tovar dostupný v Internetovom obchode na dunin.eu podlieha výmene v situácii, keď: a) má výrobné chyby, b) tovar je v rozpore s objednávkou
 
IX. ZÁSADY SÚKROMIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Zákazníkmi Internetového obchodu je Predávajúci.
 2. Osobné údaje slúžia na účely nevyhnutné na realizáciu kúpnych zmlúv, a preto môžu byť odovzdané subjektom zodpovedným za doručenie zakúpeného tovaru Zákazníkovi. Zákazníci majú vždy právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sa poskytujú dobrovoľne.
 
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Internetového obchodu dunin.eu dňa 1.12.2015.
 2. Miestom uzatvorenia Kúpnej zmluvy je sídlo Predávajúceho.
 3. Prítomnosť tovaru v sortimente Internetového obchodu dunin.eu neznamená dostupnosť tovaru a možnosť realizácie objednávky.
 4. Internetový obchod dunin.eu vynakladá maximálne úsilie, aby popisy Tovaru prezentované na webovej stránke spolu s fotografiami zodpovedali skutočnému stavu Tovaru.
 5. Príslušným súdom na prerokovanie akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii ustanovení týchto Pravidiel, je súd príslušný podľa sídla Predávajúceho.
Zatvoriť