Predpis - DUNIN - Slovensko jQuery(document).ready(function () { });
0

sheds plans Interior Design Ideas for Home Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77

I. DEFINÍCIE

Tento Predpis definuje všeobecné podmienky využívania Internetového Obchodu na adrese dunin.eu, ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb, Kúpno-predajnej zmluvy a zásady využitia informácií Predajcom pri poskytovaní služieb. Uskutočnením nákupu v Internetovom Obchode na adrese dunin.eu Klient akceptuje ustanovenia tohto Predpisu.

Internetový Obchod – internetový obchod zaregistrovaný na internetovej adrese dunin.eu, pracujúci 7 dní v týždni, 24 hodín denne, v súčasnosti  prevádzkovaný firmou DUNIN Sp. z o.o. so sídlom v Bielsku-Białej na ul. Sobieskiego 62A, s identifikačnými údajmi – NIP: 547 20 60 638, REGON: 240556869, KRS: 0000274048;

Predajca – Firma DUNIN Sp. z o.o. so sídlom v Bielsku-Białej na ul. Sobieskiego 62A, s identifikačnými údajmi – NIP: 547 20 60 638, REGON: 240556869, KRS: 0000274048;

Predajcu výhradne zastupuje na území ČR a SK firma:

VFS s.r.o.Partizánske ( DUNIN CZ&SK ) na adrese Nitrianska 114 ( areál FATRA ), 958 01 PARTIZÁNSKE, IČO : 36332283, IČ DPH : SK2021788626

Produkt/Tovar – všetky veci (nazývané tiež ako tovar) predávané Predajcom prostredníctvom Internetového Obchodu Klientovi, za úhradu ceny. Všetok Tovar dostupný v ponuke Internetového Obchodu je továrensky nový, jedine že by bol ináč výrazne označený;

Objednávka – formulár dostupný na internetovej stránke Obchodu, definujúci Tovar, ktorý mieni Klient kúpiť ako aj údaje o Klientovi, nevyhnutné na vytvorenie a uzavretie Kúpno-predajnej Zmluvy. Objednávka zaslaná Predajcovi potvrdzuje bezprostrednú vôľu Klienta uzavrieť Kúpno-predajnú Zmluvu na diaľku s Obchodom alebo vôľu uzavretia Kúpno-predajnej Zmluvy priamo v obchode Obchodného Partnera Predajcu v prípade výberu možnosti dodania : „Odber v obchode”;

Kúpno-predajná Zmluva / Zmluva – kúpno-predajná zmluva v zmysle predpisov Obchodného zákonníka na predaj tovaru Predajcom Klientovi za dohodnutú cenu eventuálne zvýšenú o náklady na dopravu, ktorej podmienky vo všeobecnosti popisuje tento Predpis, uzatváraná medzi Klientom a Predajcom spôsobom určeným týmto Predpisom tj. uzatváraná na diaľku s využitím komunikačných prostriedkov. Kúpno-predajná Zmluva opisuje vo všeobecnosti Tovar, jeho vlastnosti, cenu, ev. náklady na transport ako aj iné príslušné podmienky. V prípade výberu Klientom možnosti nákupu a odberu objednaného tovaru v obchode Obchodného Partnera Internetového Obchodu, v súlade s bodom IV.6  tohto Predpisu, Klient uzatvára Kúpno-predajnú Zmluvu s Obchodným Partnerom v momente odberu Tovaru u Obchodného Partnera a v takom prípade sa nejedná o predaj na diaľku.

Košík – služba, dostupná každému Klientovi  alebo každému užívateľovi Internetového Obchodu na adrese dunin.eu, umožňujúca ľahkú realizáciu nákupu jedného alebo viacerých Tovarov, vloženie rabatových kódov na zníženie ceny na základe špecialne definovaných predpisov, zobrazenie sumarizácie ceny nákupu ako aj jednotlivých položiek Tovarov (v tom eventuálne aj cenu transportu zásielky), zobrazenie predpokladaného termínu dodania Towaru, zapamätanie si Tovarov dodaných do Košíka tiež po ukončení práce s internetovým prehliadačom na čas nie dlhší ako 21 dní;

Konto – priestor dostupný pre Klienta v Internetovom Obchode dunin.eu poskytujúci Klientovi širší prístup funkcionálnosti Obchodu – t.j.objednávok, poznámok, dodacích adries, rabatových kupónov, a iných;

Klient – fyzická alebo právnická osoba či iná organizačná jednotka, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, ktorá suhlasí s daným Predpisom za účelom vytvorenia Konta alebo uzavretia Kúpno-predajnej zmluvy;

Akcie – osobitné podmienky predaja, upravené zásadami v osobitných predpisoch, týkajúcich sa špeciálnej ponuky Internetového Obchodu použiteľnej v ohraničenom čase, ktorú môže Klient využiť za podmienok definovaných špeciálne na túto ponuku;

Individuálna Objednávka – rozhodnutie Klienta na objednávku produktu, ktorý nie je v štandartnej ponuke Obchodu a bude vyrobený na špeciálnu objednávku u jedného z dodávateľov Obchodu. Na základe povahy Individuálnej Objednávky Obchod bude požadovať min. 30% zálohu na realizáciu objednávky.

Obchodný Partner Internetového Obchodu – subjekt zaoberajúci sa predajom alebo distribúciou produktov ponúkaných cez Internetový Obchod, na základe odlišnej zmluvy uzavretej s Predajcom.

 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Internetový Obchod dunin.eu prevádza maloobchodný predaj za pomoci internetovej siete a platformy dunin.eu dostupnej na tejto adrese alebo prostredníctvom Kúpno-predajnej zmluvy medzi Klientom a Obchodným Partnerom Internetového Obchodu podľa prípadu popísaneého v bode IV.6 tohto Predpisu.
 2. Akceptácia ustanovení tohto predpisu je nevyhnutná za účelom uzavretia Kúpno-predajnej Zmluvy  a vytvorenia Konta v Internetovom Obchode.
 3. Predajca informuje, že všetky produkty ponúkané v Internetovom Obchode dunin.eu sú fabricky nové, originálne zabalené a nemajú vady anin fyzické ani právne.

 

 

III. ZADÁVANIE OBJEDNÁVKY / UZAVRETIE KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY

 1. Všetky ceny uvedené v Internetovom Obchode dunin.eu sú brutto ceny s DPH v EUR. Uvedené ceny neobsahujú náklady na transport zásielky ku Klientovi.
 2. Objednávky je možné zadávať cez Internetový Obchod dostupný na adrese dunin.eu 7 dní v týždni, po celý rok.
 3. Objednávka je úplná až vtedy, ak Klient zadá kompletné údaje potrebné na realizáciu Objednávky, najmä adresu dodania a osobné údaje alebo zvolí možnosť odberu objednaného tovaru u vybraného Partnera Internetového Obchodu, zhodne s bodom IV.6 tohto Predpisu. Nezadanie týchto údajov oprávňuje Internetový Obchod anulovať Objednávku.
 4. Klient súhlasí s vystavením vyúčtovacích dokladov a ich zaslanie elektronickou cestou alebo poštou či kuriérom ako môžu byť: faktúra s DPH s prílohami, dobropis s DPH s prílohami alebo formuláre. Tento súhlas tiež oprávňuje Predávajúceho vystaviť a zaslať faktúry s DPH v elektronickej podobe podľa rozhodnutia ministerstva financií zo dňa 17. decembra 2010 ohľadom vystavovania faktúr v elektronickej podobe, predpisov ich archivácie alebo spôsobu ich predkladania daňovým orgánom či kontrole.
 5. Klient má možnosť využívať vlastnosť zapamätania si údajov pre uľahčenie procesu prihlasovania a vytvárania nasledujúcej objednávky cez založenie Konta v Internetovom Obchode dunin.eu. Klientom zvolený login a heslo musí zostať jeho tajomstvom. Logovacie údaje Klienta nie sú známe ani Predajcovi.
 6. Čas začatia realizácie objednávky štartuje od bankovej informácie o nabehnutí platby na konto Predávajúceho za objednaný Tovar. V prípade voľby „Dobierka” je čas realizácie objednávky  počítaný od jej zapísania v Internetovom Obchode.
 7. Objednávka na VZORKY (s anotáciou „sample“) môže obsahovať maximálne 3 kusy z jedného druhu produktu.

Individuálne objednávky sú realizované až po zaplatení zálohovej platby vo výške dohodnutej medzi Predávajúcim a Klientom v termíne medzi nimi dohodnutom.

IV. NÁKLADY A ZÁSIELKA

 1. Tovar bude Klientovi zaslaný na adresu zadanú vo formulári Objednávky. Nesprávne údaje potrebné na realizáciu objednávky môžu spôsobiť oneskorenie dodávky Tovaru.
 2. Klient akceptuje náklady na transport zásielky podľa cenníka dostupného na stránke „Dodanie a náklady” v Internetovom Obchode dunin.eu. Výška nákladov za dopravu záleží od typu prepravy a spôsobu platby zvolenej Klientom.
 3. Dodanie je realizované na území Českej a Slovenskej republiky.
 4. Pred odobratím zásielky z pošty alebo od kuriéra je nutné skontrolovať, či balenie nie je poškodené počas transportu. Vo všeobecnosti je potrebné prekontrolovať stav lepiacich pások či plomb nalepených na zásielke. V prípade, že zásielka nesie výrazné známky poškodenia alebo sú plomby či pásky odtrhnuté, odporúčame zásielku neprebrať a vo všeobecnosti s kuriérom podpísať protokol o škode a čím skôr kontaktovať v tejto veci Predávajúceho. Informujemy, że chýbajúce potvrdenie o poškodení zásielky môže mať negatívny vplyv na riešenie reklamácie  Klienta v prípade poškodenia či rozkradnutia zásielky počas transportu.
 5. Klient, ktorý objednáva Tovar, má možnosť výberu odberu Tovaru v zvolenom obchode Obchodnéhom Partnera Internetového Obchodu – „Odber v obchode”. V takom prípade Klient dokončí zadanie Objednávky prostredníctvom Internetového Obchodu, avšak Tovar preberá od Obchodného Partnera Internetového Obchodu, uzavierajúc s Obchodným Partnerom Kúpno-Predajnú Zmluvu, ktorá neobsahuje dohodu o predaji na diaľku. V tejto situácii Klient platí cenu Tovaru priamo Obchodnému Partnerovi v momente odberu Tovaru. Uzavretá Kúpno-Predajná Zmluva s Obchodným Partnerom Internetového Obchodu bude obsahovať všeobecné právne predpisy Obchodného zákonníka a vo všeobecnosti Obchodný Partner bude niesť voči Klientovi záruku za vady zakúpeného Tovaru.
 6. Body IV.1-5 nemajú zmysel v v prípade, keď Klient zvolí možnosť odberu Tovaru v obchode Obchodného Partnera Internetového Obchodu.

V. PLATBY

 1. Na každý zakúpený Tovar v Internetovom Obchode dunin.eu vystavujeme blok z ERP alebo na požiadanie faktúru na meno Klienta, ktorú zasielame poštou alebo elektronicky.
 2. Platbu za zakúpený Tovar možno urobiť :
 1. SK : prevodom na ČSOB účet SK88 7500 0000 0040 1598 0337 číslom objednávky v poznámke pre príjemcu;
 2. CZ : prevodom na ČSOB účet 249943450/0300 číslom objednávky v poznámke pre príjemcu;
 3. Hotovostne oproti bloku z ERP pri prebratí od nášho vodiča
 4. Dobierkou pri transporte kuriérskou firmou ( napr.DPD, a pod. )

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. V súlade s platnými predpismi, Klient má právo odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy bez udania dôvodu v čase do 14 dní odo dňa obdržania Tovaru. Predajca môže predĺžiť tento interval v prípade Akcie, čo budú vopred určovať predpisy tejto Akcie. Toto ustanovenie neplatí v prípade odberu Tovaru spôsobom opísaným v bode IV.6 tohto Predpisu.
 2. Vrátený Tovar bude prijatý späť len a výlučne vtedy, ak bude odoslaný plne kompletný , nebude žiadnym spôsobom poškodený ani nebude javiť žiadne známky použitia.
 3. V prípade využitia práva na odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy Tovar musí byť zaslaný na adresu nášho skladu VFS s.r.o., Nitrianska 114, (areál FATRA ), 958 01 PARTIZÁNSKE
 4. Prepravné náklady zaslania Tovaru sú na strane Klienta. Internetový Obchod neprijíma dobierkové zásielky.
 5. Do zásielky je nevyhnutné doložiť vyplnený formulár „Odstúpenie od zmluvy” dostupný na stiahnute  tu. Zásielky bez priloženého dokumentu nebudú akceptované.
 6. Predajca vráti Klientovi ním zaplatenú cenu (cenu Tovaru) v  termíne do 14 dní odo dňa obdržania od Klienta dokumentu o odstúpení od zmluvy na účet Klienta alebo v prípade chýbajúceho účtu tým spôsobom, akým Klient zaplatil za objenaný Tovar.
 7. V prípade odstúpenia Individuálnej Objednávky, ktoré nie je dôsledkom zlej kvality alebo vady Tovaru Objednávateľ stráca nárok na zaplatenú zálohu, ktorá zodpovedá strate hodnoty Tovaru, ktorý nie je možné predať inému Klientovi Obchodu s ohľadom na charakter Individuálnej Objednávky popísanej v Definíciách.

VII. REKLAMÁCIA TOVARU

 1. Reklamácia Tovaru zakúpeného v Internetovom Obchode môže nastať v nasledujúcich dôvodoch: a) výrobná vada v čase nákupu, b) vada zapríčinená pri doprave Tovaru, keď je balenie, blomba alebo zabezpečujúca páska poškodená, c) dodaný Tovar sa nezhoduje s Objednávkou.
 2. V prípade že Internetový Obchod už nemá na sklade Tovar potrebný k výmene, môže ponúknuť Tovar alternatívny alebo v termíne do 7 dní od kladného rozhodnutia o reklamácii vrátiť náležitosti za zakúpený Tovar.
 3. V prípade využitia práva na reklamáciu, Tovar sa musí poslať na adresu nášho skladu VFS s.r.o., Nitrianska 114, (areál FATRA ), 958 01 PARTIZÁNSKE
 1. Náklady na zaslanie Tovaru nesie Klient. Tieto náklady budú refundované v prípade pozitívneho uznania reklamácie. Internetový Obchod neprijíma dobierkové zásielky.
 2. Reklamačná zasielka musí obsahovať vyplnený formulár reklamácie tovaru, ktorý si môžete stiahnuť tu. Reklamácie bez alebo bez správne vyplneného dokumentu nebudú posudzované.
 3. Ustanovenia opísane v bodoch VII.1-5 sa neaplikujú v prípade nadobudnutia Tovaru spôsobom opísaným v bode IV.6 tohto Dokumentu. V takom prípade budú reklamácie riešené cez Obchodného Partnera Internetového Obchodu.

VIII. ZÁRUKA

 1. Všetok Tovar dostupný v Internetovom Obchode na adrese dunin.eu je nový z výroby a je v záruke výrobcu.
 2. Všetok Tovar dostupný v Internetovom Obchode na adrese dunin.eu je možné vymeniť ak: a) obsahuje výrobné vady, b) nie je totožný s Objednávkou

IX. POLITIKA PRIVÁTNOSTI ALEBO OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Administrátorom osobných údajov odovzdaných Klientami Internetového Obchodu je Predajca.
 2. Osobné Údaje používané v nevyhnutnom rozsahu za účelom realizácie obchodnej dohody, môžu byť posunuté subjektu zodpovednému za dodanie zakúpeného Tovaru Klientovi. Klient má kedykoľvek právo prístupu do obsahu svojich údajov alebo ich opravy. Údaje sú Klientom odovzdané dobrovoľne.

X. KONCOVÉ USTANOVENIA

 1. Tento Dokument je platný odo dňa jeho publikovania na internetovej stránke Internetového Obchodu na adrese dunin.eu zo dňa 01.12.2015.
 2. Miestom uzavretia Kúpno-predajnej Zmluvy je sídlo Predajcu.
 3. Prítomnosť Tovaru v sortimente Internetového Obchodu dunin.eu neznačí jeho dostupnosť a možnosť  realizácie objednávky.
 4. Internetový Obchod dunin.eu kladie dôraz na to, aby prezentované opisy Tovaru na internetovej stránke spolu so zobrazením prezentovali odpovedajúci stav Tovaru.
 5. Príslušným Súdom, ktorý je určený pre rozhodovanie eventuálnych sporov, ktoré vznikli na základe ustanovení tohto Predpisu, je súd v mieste sídla Predajcu. 

Newsletter

Sledujte naše novinky

Sleduj nás: